Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 411/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 411/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 211, 235, 236, 237, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą
nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/225/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr XLI/231/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r., uchwała nr 392/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2013 r., uchwałą nr XLII/241/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 r., uchwałą nr 410/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę              83.831,
-do kwoty           45.951.329,-                                                                                                  

- zwiększa się dochody bieżące

o kwotę              83.831,
-do kwoty           41.653.287,-                                                                                

 

2. w planie wydatków budżetu na 2013 rok (§ 2 ust. 1) dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami oraz paragrafami.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

3. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami.

Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta Średzki
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki:

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3a - do pobrania


Uzasadnienie
do uchwały nr 411/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 83.831,- w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801) -  pismo Ministra Finansów, znak. ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia
26 listopada 2013 r.

Wprowadzenia do planu dochodów kwoty 83.831,- Zarząd Powiatu Średzkiego dokonał zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

II. W  planie wydatków dokonuje się:

-  przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

-  przeniesień środków miedzy rozdziałami oraz paragrafami w Zespole Szkół Rolniczych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/01/2014 13:49:38)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (03/01/2014 13:49:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/01/2014 13:49:38)
Lista wiadomości