Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 410/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 410/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

     Na podstawie art. 211, 235, 236, 237, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r., uchwala się, co następuje:

         § 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą
nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/225/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr XLI/231/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r., uchwała nr 392/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2013 r., uchwałą nr XLII/241/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                 147.382,-
do kwoty            45.867.498,-                                                                    

-zwiększa się
dochody bieżące
o kwotę                147.382,-
do kwoty            41.569.456,-                    

2. w § 1 ust 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                          130.000,- 
do kwoty                            7.120.734,-  

3. w § 1 ust 2 pkt 2)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                         9.460,-         
do kwoty                            56.210,-

4. w § 1 ust 2 pkt 4)            
zwiększa się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę                7.922,-
do kwoty             302.420,-

5. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                147.382,-  
do kwoty            42.991.685,-    

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                147.382,-
do kwoty            40.671.435,-                     

6. w § 2 ust 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                130.000,-
do kwoty              7.120.734,-                            

7. w § 2 ust 2 pkt 2)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                9.460,-
do kwoty               56.210,-

8. w § 2 ust 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę                                  7.922,-
do kwoty                          302.420,-

       § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki 

Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr 410/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 147.382,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w rozdziale 85156 o kwotę 130.000,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013 r. - opłacanych w miesiącu grudniu. Zwiększenia dokonano na podstawi pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.-.3111.524.2013.3 z dnia
11 grudnia 2013 r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.460,- (rozdział 85204). Środki wprowadzono na podstawie umowy nr 164/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2013 rok.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, polegających na:

a)     zwiększeniu w rozdziale 85201 planu dotacji celowych o kwotę 9.713,- w związku z porozumieniem z dnia 10 grudnia 2013 r., zawartym pomiędzy powiatem średzkim a powiatem śremskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

b)  zwiększeniu w rozdziale 85204 planu dotacji celowych o kwotę 2.500,- w związku z przyznaniem jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - dotyczy porozumienia nr ZSS-I.031.2.203.2012, Fn 4162/12 zawartego w dniu 7 sierpnia 2012 r. pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

c) zmniejszeniu w rozdziale 85204 planu dotacji celowych o kwotę 4.291,- w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej zawodowej - dotyczy porozumienia z dnia 18 czerwca 2012 r., zawartego pomiędzy powiatem średzkim a powiatem śremskim.
Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

II. Poza ww. zmianami dochodów i wydatków, w  planie wydatków dokonuje się:

a) przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz w Starostwie Powiatowym,

b) przeniesień środków między rozdziałami oraz paragrafami w Zespole Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (27/12/2013 13:26:44)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (27/12/2013 13:41:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (27/12/2013 13:41:27)
Lista wiadomości