Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 408 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

Uchwała Nr 408 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2013 rok.

         Na podstawie art. 66 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami), w związku z § 14 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonuje wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta Mieczysław Szymański z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Kilińskiego 36/9, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2013 rok, stosownie do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. , poz. 330 ze zmianami).

 

§ 2. Szczegółowe warunki badania określać będzie umowa o badanie sprawozdania finansowego zawarta przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. z podmiotem określonym w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

        

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 408 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za 2013 rok.

 

W dniu 18 listopada 2013 br. Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2013 r.
Na podstawie przepisów wymienionych w przedmiotowej uchwale wyboru podmiotu uprawnionego do ww. badania dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego.
Biorąc pod uwagę wartość szacunkową zamówienia dokonano rozpoznania rynku i w jego wyniku wybrano ofertę, którą złożyła Kancelaria Biegłego Rewidenta Mieczysław Szymański z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Kilińskiego 36/9.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:24:57)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:25:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/12/2013 10:25:14)
Lista wiadomości