Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 407/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
 

Uchwała Nr 407/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014

 

            Na podstawie § 1, 2, 4, 5, 10 i 12 Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2014 w wysokości:

 • 89,50 zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego dla dorosłych,
 • 88,50 zł na jednego ucznia szkoły policealnej
 • 82,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • 560,00 zł na jednego ucznia w liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

 

§ 2.  Planowana roczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Średzki podana przez organy prowadzące do 30 września 2013 r., na których przysługuje dotacja:

 • Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 1440 uczniów.
 • Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 1560 uczniów.
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 2760 uczniów.
 • Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 960 uczniów.
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp. - 1200 uczniów.
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.- 300 uczniów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 407/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2014

 

            Na podstawie  Uchwały Nr XXX/III188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół, w których realizowany jest obowiązek szkoły lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Średzki. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie Powiatu Średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu średzkiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawa do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

           Wysokość dotacji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły przyjęto na podstawie roku 2013 i zostanie ona skorygowana po otrzymaniu przez Powiat Średzki metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 oraz informacji od najbliższego powiatu o wydatkach bieżących ponoszonych na jednego ucznia na prowadzenie następujących typów szkół:

 • szkoła policealna dla dorosłych,
 • technikum uzupełniające dla dorosłych,

gdyż Powiat Średzki nie prowadzi wyżej wymienionych typów szkół.

W związku z powyższym roczna wysokość dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia się następująco:

 • Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" -  12 m-cy x 120 uczniów x 89,50 zł = 128 880,00 zł
 • Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 12 m-cy x 130 uczniów x 82,00 zł = 127. 920,00 zł
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 12 m-cy x 230 uczniów x 82 = 226.320,00 zł
 • Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 12 m-cy x 80 uczniów x 88,50 zł = 84.960,00 zł
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., - 4 m-ce 75 x 560 =  168.000,00 zł
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp., 12 m-cy x100 x 82= 98.400,00 zł.

 

Środki finansowe na przedstawione powyżej wysokości dotacji zaplanowane są w planie  wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  na rok 2014 w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:48:23)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:56:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:56:17)
Lista wiadomości