Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 406/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
 

Uchwała Nr  406/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013
roku

 

w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych.

 

          Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek  pocztowych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty firmy

Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2
00-940 Warszawa

w cenie 157.695,30 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 406/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych.

 

5 grudnia 2013 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek  pocztowych w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. W przetargu wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Pocztę Polską S.A.

Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:41:54)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:42:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (23/12/2013 09:48:54)
Lista wiadomości