Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 405/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 405/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, oznaczonej jako działka nr 208/4.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Rady Powiatu średzkiego Nr XLII/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00047857/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów:

-        nr 208/4 o powierzchni 0,0043 ha,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 203/1, 203/3, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalić cenę działki na kwotę 5.000 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik nr 1 - do pobrania

Uzasadnienie
do uchwały Nr 405/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej, oznaczonej jako działka nr 208/4.

W dniu 28 listopada 2013 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/247/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Nekielskiej. W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła, że zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż przedmiotowej działki winna nastąpić w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 203/1, 203/3, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/12/2013 09:48:52)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/12/2013 10:07:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/12/2013 13:16:25)
Lista wiadomości