Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 404/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 404/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, oznaczonej jako działki nr nr 70/10, 70/11, 70/12

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Rady Powiatu średzkiego Nr XLII/246/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00044911/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

 

-        nr 70/10 o powierzchni 0,0037 ha,

-        nr 70/11 o powierzchni 0,0034 ha,

-        nr 70/12 o powierzchni 0,0024 ha,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, tj.:

 

-        działki nr 70/10 na rzecz właściciela działki nr 303,

-        działki nr 70/11 na rzecz właściciela działki nr 308/2,

-        działki nr 70/12 na rzecz właściciela działki nr 310/1,

w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustalić ceny działek na kwoty:

-        działki nr 70/10: 2.960 zł,

-        działki nr 70/11: 2.720 zł,

-        działki nr 70/12: 1.920 zł.

Do cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik nr 1 - do pobrania

Uzasadnienie
do uchwały Nr 404/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego, oznaczonej jako działki nr nr 70/10, 70/11, 70/12

 

W dniu 28 listopada 2013 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/246/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego.

W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Średzkiego stwierdziła, że zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż przedmiotowych działek winna nastąpić w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, tj.:

-        działki nr 70/10 na rzecz właściciela działki nr 303,

-        działki nr 70/11 na rzecz właściciela działki nr 308/2,

-        działki nr 70/12 na rzecz właściciela działki nr 310/1,

 w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/12/2013 09:40:58)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/12/2013 09:41:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (18/12/2013 12:12:03)
Lista wiadomości