Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 403/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr  403/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektów zgłoszonych w ramach  programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art. 32 ust.1 ,art.33, art.48 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.595 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje.

§ 1. Postanawia przystąpić do realizacji projektów zgłoszonych w ramach  programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II", które zgodnie z decyzją  Pełnomocników Zarządu PFRON, uzyskały dofinansowanie w obszarze D-likwidacja barier transportowych w łącznej kwocie 237 900,00zł, w tym na :

1)      dofinansowanie  projektu Stowarzyszenia Pomocy ,,SOS" w Środzie Wielkopolskiej pn. ,,Stowarzyszenie Pomocy ,,SOS" pomoże Ci pokonać bariery" w wysokości 78 000,00zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych ,

2)      dofinansowanie  projektu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Środzie Wielkopolskiej pn. ,,Mam przyjaciół-wszędzie dojadę" w wysokości 78 000,00zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych ,

3)      dofinansowanie  projektu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  pn. ,,Dojazd bez barier w Powiecie Średzkim" w wysokości 78 000,00zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych ,

4)      obsługę zadania- 3900,00zł.

§ 2. Do realizacji projektów , o których mowa w § 1 wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 3. Udziela upoważnienia Pani Bernadecie Staszak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  do podejmowania w imieniu Powiatu Średzkiego  wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie realizacji projektów o których mowa w § 1, w tym rozliczania  projektów oraz zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań, z wyłączeniem podpisania umowy.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwała Nr 403/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektów zgłoszonych w ramach  programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

W dniu 10 grudnia 2013r. do Powiatu Średzkiego wpłynęły  pisma Nr O-15/OPP-503/WR-15/4583/13/JSi oraz Nr O-15/OPP-503/WR-16/4583/13/JSi  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział Wielkopolski w Poznaniu  informujące, że Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli decyzje o przyznaniu środków finansowych na realizację  projektów  złożonych przez Powiat Średzki w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze D. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/12/2013 12:59:16)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/12/2013 12:59:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/12/2013 12:59:16)
Lista wiadomości