Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 402/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 402/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r.

 

Na podstawie art. 32 ust.1, art.33  oraz  art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W  uchwale  Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania  w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z późniejszymi zmianami , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 2.Upoważnia się  Panią  Bernadetę   Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., legitymującą się dow. osob. Nr ......................... do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń  woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.2 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , w tym do:

1) podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego,

2) zawarcia umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy ramowej w okresie realizacji projektu, o którym mowa w ust.1,tj. w latach 2008-2014,

3)składania corocznie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w latach 2009-2014 i zawierania stosownych aneksów w sprawie przyjęcia projektu do realizacji,

4)finansowego rozliczania zawartej umowy oraz wykonywania innych koniecznych czynności niezbędnych przy realizacji projektu systemowego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 402/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 10 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 150/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 marca 2008r.

W dniu 18 marca 2008r. uchwałą Nr 150/2008  z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Średzkiego upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu systemowego pn."Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII .Promocja Integracji Społecznej, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W związku z uzyskaną  przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w dniu 9 grudnia 2013 r. informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o możliwości wydłużenia terminu realizacji wyżej wymienionego projektu do 31 grudnia 2014 r., uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały .

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/12/2013 12:52:06)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/12/2013 12:52:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/12/2013 12:52:06)
Lista wiadomości