Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku
Uchwała Nr  398/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 listopada 2013 roku

 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych.

          Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
      § 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek  pocztowych w okresie od 2 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2015 r.
      § 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania, określonego w § 1, w następującym składzie:
-  Maria Bochyńska             -  Przewodnicząca
-  Anna Ambroży                -  Sekretarz
-  Romana Leporowska       -  członek.
            2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust.3.
         3. Powierza, niżej wymienione czynności, następującym osobom:
1)    Maria Bochyńska, Anna Ambroży - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzenie projektu umowy,
2)    Anna Ambroży - ustalenie wartości przedmiotu zamówienia,
3)    Maria Bochyńska, Anna Ambroży - określenie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
4)    Maria Bochyńska, Anna Ambroży - określenie kryteriów oceny ofert.
4. Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:
-    Marię Bochyńską
-    Annę Ambroży.
5. Postępowanie przeprowadza Wydział Organizacyjno-Prawny.
 § 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w pkt 2 ppkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2, upoważnia, z   zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.
                 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/ mgr Tomasz PawlickiUzasadnienie
do Uchwały Nr 398/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 listopada 2013 roku


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych.W dniu 31 grudnia 2013 r. kończy się umowa na świadczenie usług pocztowych zawarta przez Powiat Średzki z Pocztą Polską S.A. Celem właściwej realizacji zadań Powiatu konieczne jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług pocztowych i zawarcie nowej umowy na realizację tych usług.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (29/11/2013 14:25:43)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (29/11/2013 14:25:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/11/2013 14:25:43)
Lista wiadomości