Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 396/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 listopada 2013 r.
 

Uchwała Nr 396/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 listopada 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15.

Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący:   Julian Kempa - członek Zarządu

Członkowie:         Aleksandra Grześkowiak - radca prawny

                          Przemysław Barczyński - radca prawny

                          Alicja Ratajczak - inspektor w Wydziale GN

                          Anna Leporowska - inspektor w Wydziale GN

2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego nr 76/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego, w części, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. a) tejże uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 396/2011
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15.

Uchwałą nr 76/2011 z dnia 10 maja 2011 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego powołał komisję przetargową w składzie : przewodniczący - Julian Kempa, członkowie: Aleksandra Grześkowiak, Alicja Ratajczak, Anna Leporowska, do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego.
Przedmiotowa komisja została powołana do przeprowadzania m. in. przetargów na zbycie działek położonych w Kijewie, oznaczonych nr: 30/7, 32/7, 41/15.
Z uwagi na telefoniczne zapytania zgłaszane przez cudzoziemców zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości, Zarząd podjął decyzję o poszerzeniu składu komisji przetargowej o drugiego radcę prawnego - Pana Przemysława Barczyńskiego.
Skład komisji do przeprowadzania przetargów na pozostałe nieruchomości pozostanie bez zmian.
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, przewodniczącego oraz członków komisji powołuje właściwy organ.
Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/11/2013 08:51:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/11/2013 08:51:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/11/2013 08:51:51)
Lista wiadomości