Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 394/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 listopada 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 394/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 listopada 2013 roku

 

w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata  2013 - 2025 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Średzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki:
- projekt uchwały - do pobrania
- objaśnienia - do pobrania
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/11/2013 12:40:20)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/11/2013 12:40:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/11/2013 13:49:03)
Lista wiadomości