Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 393/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2013 roku

 

Uchwała Nr  393/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4  listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr ewid. nr 750/22 w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 r Nr. 102 poz. 651 ze zmianami), § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Średzkiego  Nr XIII/75/2011 z dnia 27 września 2011 roku, w związku z § 2 ust.2 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XLI/237/2013 z dnia 8 października 2013 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co  następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. niżej wymienionych pomieszczeń i powierzchni znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr ewid. nr 750/22 w Środzie Wlkp. ul. Kosynierów:

1.      Pomieszczeń o łącznej powierzchni 224,01 m2 oraz powierzchni wspólnych o powierzchni 14,89 m2 znajdujących się na parterze budynku A - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na cele biurowe, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2.      Pomieszczeń o łącznej powierzchni 328,97 m2 znajdujących się na parterze budynku A - Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisku Wychowawczemu w Szlachcinie na całodobową opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej rodziców, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3.      Pomieszczenia nr 31 o łącznej powierzchni  24,00 m2 znajdującego się na I piętrze budynku A - Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu na cele biurowe, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

4.      Pomieszczenia nr 32 o łącznej powierzchni 20,7 m2  znajdującego się na I piętrze budynku A, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP z siedzibą w Poznaniu, jako punkt pośrednictwa pracy, na okres od 4 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

5.      Powierzchni 0,1 m2 ściany budynku na zawieszenie skrzynki na zamówienia dotyczące kolczyków dla zwierząt gospodarskich - POLNET Sp.  z o.o. z siedzibą w Poznaniu , na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

6.      Pomieszczeń nr 34 i 35 o łącznej powierzchni 41,2 m2 znajdujących się na I piętrze budynku A - AGRODROM Michał Drożak z siedzibą w Środzie Wlkp. na cele biurowe, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

7.      Powierzchni 0,61 m2 ściany budynku na zawieszenie skrzynki na zamówienia dotyczące oznakowania zwierząt inwentarskich - AGRODROM Michał Drożak z siedzibą w Środzie Wlkp, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

8.      Pomieszczenia nr 39 o łącznej powierzchni 20,7 m2 znajdujące się na I piętrze budynku A - Stanisławowi Maćkowiakowi - na cele mieszkalne, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

9.      Lokalu nr 1 o łącznej powierzchni 45,4 m2 znajdującego się na parterze budynku C na cele mieszkalne oraz garażu wolnostojącego o powierzchni 14,50 m2 - Józefowi Szczepańskiemu, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

10.  Lokalu nr 2 o łącznej powierzchni 63,53 m2 znajdującego się na parterze budynku C. na cele mieszkalne oraz garażu wolnostojącego o powierzchni 14,50 m2 - Jarosławowi Wietlickiemu, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

11.  Lokalu nr 6 o łącznej powierzchni 75,8 m2 oraz pokoi nr 59 i 60 o powierzchni 39 m2, znajdujących się na parterze budynku C na cele mieszkalne -Krzysztofowi Nawrockiemu, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

12.  Lokalu mieszkalnego nr 57 o łącznej powierzchni 32,5 m2 oraz pokoju nr 56 o powierzchni 19,5 m2 na cele mieszkalne, znajdujących się na parterze budynku C- Magdalenie Kłonowskiej, na okres od 4 listopada 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

13.  Lokalu nr 3 o łącznej powierzchni 42,16 m2 znajdującego się na I piętrze budynku C na cele mieszkalne oraz garażu wolnostojącego o powierzchni 11,12 m2- Ewie Szmyt, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

14.  Lokalu nr 4 o łącznej powierzchni 40,6 m2  znajdującego się na I piętrze budynku C na cele mieszkalne  oraz garażu wolnostojącego o powierzchni 13,92 m2 - Izabeli Igła, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

15.  Lokalu nr 5 o łącznej powierzchni  89,13 m2 znajdującego się na I piętrze budynku C na cele mieszkalne oraz garażu wolnostojącego o powierzchni 10,78 m2 - Beacie Zalesińskiej, na okres od dnia 4 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

 

§ 2. Upoważnia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. do ustalenia i pobrania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, kwoty stanowiącej równowartość czynszów z tytułu  bezumownego korzystania najemców z przedmiotów najmu wymienionych w § 1, za okres od dnia 1 listopada 2013 roku do dnia 3 listopada 2013 roku oraz do przekazania ww. kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały nr 393/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 4 listopada 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym na działce ozn. nr ewid. nr 750/22 w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów.

W dniu 4 listopada 2013  roku Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem pomieszczeń i powierzchni ściany budynku, znajdującego się w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów, objętego umową użytkowania.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XLI/237/2013 z dnia 8 października 2013 roku i uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XIII/75/2011 z dnia 27 września 2011 roku, do ww. umów najmu niezbędna jest zgoda Zarządu Powiatu Średzkiego.

Wniosek Dyrektora został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SOZOZ w Środzie Wlkp.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (12/11/2013 12:24:29)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (12/11/2013 12:25:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (12/11/2013 12:25:00)
Lista wiadomości