Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 392/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2013 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uchwała Nr 392/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 211, 235, 236, 237, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/225/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr XLI/231/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku, wprowadza się następujące zmian:

 

1. w § 1 ust. 1

zmniejsza się dochody budżetu powiatu

o kwotę                                                                                                 20.570,-do kwoty         45.677.282,-

                                                                                                          

- zwiększa się dochody bieżące

o kwotę                                                                                                  4.430,-do kwoty          41.469.240,-

 

- zmniejsza się dochody majątkowe

o kwotę                                                                                                 25.000,-

do kwoty                                                                                         4.208.042,-

                                                                                                    

2. w § 1 ust 2 pkt 1)

zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę            2.962,-
do kwoty           7.104.589,-                                                                                                    

3. w § 1 ust 2 pkt 3)

zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat

o kwotę                                                                                                 25.000,-

do kwoty                                                                                               5.000,-


4. w § 1 ust 2 pkt 9)

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu

o kwotę                                                                                                   7.392,-

do kwoty                                                                                             20.886,-

 

5. w § 2 ust. 1

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu

o kwotę                                                                                                 20.570,-     

do kwoty                                                                                       42.801.469,-

 

- zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę                                                                                                   4.430,-

do kwoty                                                                                       40.604.519,-

 

- zmniejsza się wydatki majątkowe

o kwotę                                                                                                 25.000,-

do kwoty                                                                                         2.196.950,-

 

6. w § 2 ust 2 pkt 1)

zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę          2.962,-
do kwoty          7.104.589,-

 

7. w § 2 ust 2 pkt 3)

zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę                                                                                                 25.000,-

do kwoty                                                                                               5.000,-

 

8. w § 2 ust. 2 pkt 9)

zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu

o kwotę                                                                                                   7.392,-

do kwoty                                                                                             20.886,-

 

9. w § 2 ust. 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.                                                                                                

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 22a, 22b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki (pliki pdf):
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 4b - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania

 

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr 392/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2013 r.

 

I. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.570,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziałach:

- 71015 o kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej. Zwiększenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.302.2013.7 z dnia 18 października 2013 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

- 75011 o kwotę 2.257,- z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. składki rentowej. Zwiększenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.302.2013.4 z dnia 18 października 2013 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym.

- 75478 o kwotę 264,- z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie,  przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.306.2013.5 z dnia 4 października 2013 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- 85321 o kwotę 3.267,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zwiększenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.370.2013.8 z dnia
4 października 2013 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

b) zmniejszeniu w rozdziałach:

-          71014 o kwotę 5.500,- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.369.2013.4 z dnia 1 października 2013 r.

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym.

-          71013 o kwotę 5.250,-

-          71015 o kwotę 3.000,-

Zmniejszenia środków w rozdziałach 71013 oraz 71015 dokonano na
podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.239.2013.4 z dnia 25 października 2013 r.

Odpowiednich zmniejszeń dokonuje się po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym (rozdział 71013) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015).

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75411 o kwotę 25.000,-. Zmniejszenia środków dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.239.2013.4 z dnia 25 października 2013 r.

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdziałach:

a)    85218 o kwotę 6.000,-

b)    85220 o kwotę 1.392,-

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 18 października 2013 r.

Odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

II. Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się przeniesień środków między:

a) paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym.

b) rozdziałami oraz paragrafami w ramach działu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Rolniczych.

III. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2013" dokonuje się zmniejszenia środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego budynku Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp." o kwotę 25.000,- finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/11/2013 13:36:51)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (06/11/2013 13:36:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (06/11/2013 13:56:14)
Lista wiadomości