Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 390/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r.

Uchwała Nr 390/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w drodze przetargów, działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

 1. nr 155/25 o powierzchni 0,4785 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
 2. nr 155/26 o powierzchni 0,4536 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
 3. nr 155/29 o powierzchni 0,3760 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
 4. nr 155/30 o powierzchni 0,3902 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
 5. nr 155/31 o powierzchni 0,4880 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
 6. nr 155/22 o powierzchni 0,0267 ha oraz nr 155/27 o powierzchni 0,3322 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej, przeznaczone do zbycia na rzecz jednego nabywcy.

 

§ 2. Ustalić ceny działek na kwoty:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

 

155/25

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

710 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

155/26

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

280 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

155/29

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

210 000 zł ⃰

  

 

155/30

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

410 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

155/31

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

560 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

155/22

155/27

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

370 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

Cena wywoławcza w wysokości 210 000 zł obejmuje:

 • cenę działki nr 155/29 w wysokości 193 000 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT wg stawki procentowej obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecnie stawka podatku wynosi 23%.
 • cenę udziału w działce nr 155/28 w wysokości 17 000 zł, zwolnioną od podatku od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowalny.

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załącznik do uchwały:

 

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 390/2012
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2012 roku

 

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

W dniu 21 września 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/244/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 155/20, 155/21, 155/22.  Z uwagi na podział działki nr 155/21 na siedem nowych działek, Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXVI/146/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającą wyżej opisaną uchwałę w zakresie numeracji działek.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:05:25)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:10:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/10/2013 14:22:30)
Lista wiadomości