Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 389/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r.

Uchwała Nr 389/2013
Zarządu  Powiatu Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym działkę położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, przeznaczoną pod działalność gospodarczo - przemysłową, oznaczoną w ewidencji gruntów:

  • nr 41/14 o powierzchni 2,4745 ha.

 

§ 2. Cenę wywoławczą ustala na kwotę 500 000 netto.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

§ 3. Wadium ustala na kwotę 50 000 zł.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 10 stycznia 2014 r.

 

§ 4. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 stycznia 2014 r., o godz. 1000, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 389/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie formy i warunków trzeciego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

 

W dniu 30 sierpnia 2013 r. komisja przetargowa przeprowadziła drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/14, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Po upływie terminów określonych w przepisach, Zarząd postanowił zorganizować trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/10/2013 13:59:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:10:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/10/2013 14:19:46)
Lista wiadomości