Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 388/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r.
 

Uchwała Nr 388/2013 
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zbyć w drodze przetargu, na rzecz jednego nabywcy, działki położone w Kijewie, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  • nr 154/2 o powierzchni 51,2169 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00039537/7
  • nr 156 o powierzchni   0,2700 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0,

obciążone umową dzierżawy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

§ 2. Ustalić cenę działek na łączną kwotę 6 950 000 zł.

Sprzedaż części nieruchomości o pow. 49,6039 ha (działka nr 156 oraz część działki nr 154/2) zwolniona jest od podatku od towarów i usług, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) jako dostawa terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany.

Sprzedaż pozostałej części o pow. 1,8830 ha (część działki nr 154/2) podlega opodatkowaniu wg stawki VAT obowiązującej w dacie sprzedaży. Obecnie stawka podatku wynosi 23%.

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załącznik do uchwały:

 

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 388/2013
 Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXXVIII/221/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek użytkowanych rolniczo, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 154/2, 156.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/10/2013 13:53:22)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:10:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/10/2013 14:17:55)
Lista wiadomości