Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 387/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku

Uchwała Nr 387/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art.25b ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Uchwały rady Powiatu Średzkiego Nr XLI/236/2013 z dnia 8 października 2013 roku Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia służebność przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 z siedzibą w Poznaniu na działkach ozn. nr ewid.:

- działka nr 155/47 o powierzchni 0,6967 ha , KW PO1D/00032243/0,

- działka nr155/48 o powierzchni 32,6962 ha, KW PO1D/00032243/0, położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

§ 2. Obciążenie nieruchomości wymienionych w §1 następuje odpłatnie i na czas nieokreślony.

§ 3. Szczegółowy przebieg służebności przesyłu określa mapa, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 387 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu.

Rada Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 8 października 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Wykonanie ww. uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu Średzkiemu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/10/2013 13:23:40)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/10/2013 13:23:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/10/2013 13:23:40)
Lista wiadomości