Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 386 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 roku
Traci moc na podstawie: Uchwały Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r.


Uchwała Nr 386 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2013 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia Panią Annę Podbielską do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki,

2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.

§ 2. Pani Anna Podbielska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., zobowiązana jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, które winny funkcjonować w jednostce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki
             

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 386 /2013

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 17 października 2013 roku

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Jednakże stosownie do dyspozycji ust. 2 ww. art., Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Z uwagi na powyższe Zarząd, korzystając z przysługującego uprawnienia podjął decyzję w przedmiotowej sprawie.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 386/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2013 r.

 

Nr ........................

 

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Data ..............................

 

Nazwa jednostki ...............................................................................................................

 

I.    Przedmiot zamówienia

 

II.  Uzasadnienie wszczęcia postępowania:

 

III.             Szacunkowa wartość zamówienia:

-          netto....................................PLN

-          brutto..................................PLN

 

( Kurs EURO na dzień ..............: )

 

IV.             Podstawa dokonania wyceny szacunkowej ( szacunek w załączeniu ):

 

V.                Środki finansowe zamówienia - zaplanowane w budżecie pod pozycją:

 

VI.             Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie postępowania w tym do sporządzenia dokumentacji związanej z postępowaniem:

 

VII.          Osoba(y) odpowiedzialna(e) za sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

VIII.       Pożądany termin zamówienia -

 

IX.             Tryb udzielania zamówienia publicznego ( w przypadku wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony uzasadnienie )

 

Kierownik jednostki ...................................................

                                          / data i podpis /

Akceptacja Zarządu Powiatu Średzkiego :

 

-          protokół z posiedzenia Zarządu Nr .......... z dnia ........................

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/10/2013 13:19:22)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/10/2013 13:19:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/12/2015 09:53:52)
Lista wiadomości