Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 383/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 383/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku


w sprawie  przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa  w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie  należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.


Na podstawie  art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zamianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego  „ Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach w egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik:
- załącznik nr 1- do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 383/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie  przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  w Powiecie Średzkim za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa  w art. 9 ust 1, pkt 1, 2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie  należy do zadań własnych Powiatu Średzkiego.

 

Na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (10/10/2013 10:58:39)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (10/10/2013 10:58:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (10/10/2013 10:58:39)
Lista wiadomości