Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 381 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku

 

Uchwała Nr 381 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 i art. 48 ust.2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego, zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (zwany dalej Zarządem Dróg), w okresie od listopada 2013 r.
do 15 kwietnia 2014 r.

§ 2. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego wykonania usług określonych w § 1, w trybie przetargu nieograniczonego, powierza Zarządowi Dróg, w imieniu którego działa Pan Krzysztof Bąkowski - Dyrektor.

Powierzenie opisane wyżej nie obejmuje zawarcia i podpisania umowy z wybranym przez Zarząd Dróg Wykonawcą.

2. Pan Krzysztof Bąkowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. zobowiązany jest do wykonania powierzonego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

§ 3. 1. Na sfinansowanie zamówienia określonego w § 1 przeznacza się kwotę brutto 430.000  zł,  w tym  w roku 2014 -  300.000 złotych

2. Płatnikiem należności za wykonane usługi, o których mowa w § 1 będzie Zarząd Dróg.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                   

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 381 /2013

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - jednostka powołana do realizacji zadań na drogach powiatowych powiatu średzkiego, wynikających z ustawy o drogach publicznych - wystąpił do Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp. z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w § 1 niniejszej uchwały. Korzystając z upoważnień zawartych w § 3 pkt 1 uchwały Nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2025, Zarząd Powiatu może zaciągać zobowiązania z tytułu realizacji przedsięwzięć wymienionych w ww. uchwale. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (10/10/2013 09:28:21)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (10/10/2013 09:28:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (10/10/2013 09:28:21)
Lista wiadomości