Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 380/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku

 

Uchwała Nr 380/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „DRUGA SZANSA", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust.2 i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. ), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Anecie Kłopot - Warteckiej, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym nr ..................... , do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, w tym do podpisania i złożenia wniosku oraz realizacji projektu pn. DRUGA SZANSA", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 380/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 8 października 2013 roku
 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „DRUGA SZANSA", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 W związku z możliwością złożenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu  „DRUGA SZANSA" - Pani Dyrektor w/w jednostki, zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o upoważnienie do reprezentowania Powiatu Średzkiego w zakresie ubiegania się o dofinansowanie (w tym złożenie wniosku) i realizacji tego projektu. Rada Powiatu, w drodze uchwały (Nr XLI/ 233/2013 z dnia 8 października 2013 r.), wyraziła wolę realizacji ww.  projektu. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (10/10/2013 09:14:57)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (10/10/2013 09:14:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (10/10/2013 09:14:57)
Lista wiadomości