Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 379/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała Nr 379/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.

Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa poniżej wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok oraz zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, przez dyrektorów/kierowników jednostek powiatowych i wydziałów starostwa:

1)      Wzór PD - Plan dochodów budżetowych jednostki/wydziału na 2014 rok oraz załącznik do wzoru - Roczne dochody pozyskiwane przez jednostkę/wydział oznaczony odpowiednio:

Ø PDW - Plan jednostkowy dochodów własnych,

ØPDZZA - Plan jednostkowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami,

2)      Wzór PW  - Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2014 rok z wyodrębnieniem źródeł finansowania oraz załącznik do wzoru - Uzasadnienie planowanych wydatków oraz dotacje związane z realizacją zadań powiatu w 2014 r.

 )      Wzór WM - Informacja o wynajmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawionych gruntach w 2014 roku,

4)      Wzór PWR  - Wykaz projektowanych zadań remontowych,

5)     Wzór PWM - Plan wydatków majątkowych planowanych w 2014 roku,

6)     Wzór WPI - Plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim,

7)     Wzór WUW - Wykaz umów wieloletnich,

8)     Wzór PU - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 9)     Wzór IK - Plan finansowy Instytucji Kultury na 2014 rok,

10)   Wzór SPZOZ - Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na 2014 rok,

11)   Wzór PCR - Plan finansowy Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na 2014 rok,

12)   Wzór PP - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Wydatki na wynagrodzenia (nie dotyczy jednostek zatrudniających pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

13)   Wzór PIS - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (dotyczy pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonariuszy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

14a) Wzór KN - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym),

14b) Wzór KNA - Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok. Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dotyczy nauczycieli),

15) Wzór KNB - Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok. Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dotyczy pracowników obsługi),

16)  Wzór NA - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

17)  Wzór ER - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Odprawy emerytalne i rentowe,

18) Wzór DMW - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli.

19) Wzór ZPD - Zmiany do planu dochodów na 2014 rok,

20) Wzór ZPW - Zmiany do planu wydatków na 2014 rok,

21) Wzór ZPWR - Wykaz projektowanych zadań remontowych (zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego),

Wzory formularzy określone w pkt. 1-21 stanowią załączniki od 1-21 do niniejszej uchwały.   

§ 2. Określa zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok oraz harmonogram prac nad projektem budżetu Powiatu na rok 2014, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 22 i 23 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 252/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia  1 października 2012 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2013 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania tych planów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu i budżetu w roku 2014. 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 8 - do pobrania
- załączniki nr 3-7, 9-11 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załączniki nr 12,14a,16,17,18 - do pobrania
- załączniki nr 19-21 - do pobrania
- załącznik nr 22 - do pobrania
- załącznik nr 23 - do pobrania  

 

Uzasadnienie
do uchwały nr 379/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 30 września 2013 r.

Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XLI/240/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego opracowuje wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2014 rok oraz określa zasady opracowania tych planów. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/10/2013 14:31:23)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/10/2013 14:31:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (07/10/2013 14:42:45)
Lista wiadomości