Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 378/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 września 2013 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uchwała Nr 378/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.   

Na podstawie art. 211, 212, 222 ust. 4, 235, 236, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz
§ 6 pkt 3 uchwały nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/184/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej 2013 rok, zmienionej uchwałą nr XXXIV/191/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXV/197/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XXXVI/203/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/212/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/225/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę                                                                     127.288,-

do kwoty                                                                                       44.394.241,-

                                                                                                    

- zwiększa się dochody bieżące

o kwotę                                                                 127.288,- do kwoty        40.161.199,-

                                                                                                   

2. w § 1 ust 2 pkt 1)

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę                                                                     127.288,- 

do kwoty                                                                                         7.059.095,-

                                                                                                      

3. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę                                                                    127.288,-

do kwoty                                                                                       41.518.428,-

 

- zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę                                                                    127.288,-  do kwoty         39.367.578,-                                                                                

4. w § 2 ust 2 pkt 1)

zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę                                                                     127.288,- do kwoty           7.059.095,-                                                                                    

5. w § 7 dokonuje się podziału rezerwy:

 

określonej w ust. 2)

na kwotę                                                                                      202.562,-                                                                                                                                                                                                                    

po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi                                       90.456,-

w tym:

Ø  określoną lit. a)

na kwotę                                                                                      202.562,-                        

po dokonaniu podziału kwota rezerwy wynosi                                       16.114,-                                   

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki:
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3a - do pobrania
- załącznik nr 3b - do pobrania  

Uzasadnienie
do uchwały nr 378/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 września 2013 r.

 

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 127.288,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:

-          70005 o kwotę 43.700,- z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.116.2013.5 z dnia 27 sierpnia 2013 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym,

-          75411 o kwotę 58.494,- z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-          85203 o kwotę 25.094,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

II. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

1. w rozdziale 75818 § 4810 podziału rezerwy celowej na „wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym wydatki na remonty w szkołach powiatowych" w kwocie 202.562,- z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w kwocie 13.402,-.

O wskazaną kwotę zwiększa się  plan finansowy:

o   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 3.590,-

o   Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 o kwotę 3.111,-

o   Liceum Ogólnokształcącego  w rozdziale 80120 o kwotę 6.701,-

- wypłatę nagród Dyrektorów szkół i placówek dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 25.998,-.

O wskazaną kwotę zwiększa się  plan finansowy:

o   Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w rozdziale 85406 o kwotę 1.974,-

o   Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 o kwotę 3.996,-

o   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rozdziale 80130 o kwotę 12.048,-

o   Zespołu Szkół Rolniczych w rozdziale 80130 o kwotę 7.980,-

-    wypłatę  wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 152.904,- w Zespole Szkół Rolniczych w rozdziałach:

o   80110 - 25.205,-

o   80111 - 22.084,-

o   80120 - 60.364,-

o   80123 - 16.329,-

o   80130 - 28.922,-

-    wypłatę wynagrodzeń osobowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.258,- w Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80120).

2. przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzie Dróg Powiatowych, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/10/2013 14:21:20)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/10/2013 14:21:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (07/10/2013 14:21:20)
Lista wiadomości