Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 377/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r.
 

Uchwała Nr 377/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 18 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

            Na podstawie art. 48 ust.2 i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Annie Podbielskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym nr ........, do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", program sektorowy Comenius, w tym do:

  1. zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy zawartej w celu realizacji ww. projektu,  w okresie jego realizacji,
  2. finansowego rozliczenia projektu w tym składania wniosków o płatność oraz wykonywania innych czynności koniecznych przy realizacji ww. projektu.

 

§ 2. Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 prowadzona będzie w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 377/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
|
z dnia 18 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

            Powiat Średzki, w sierpniu br., uzyskał dofinansowanie na realizację określonego w niniejszej uchwale projektu ze środków programu sektorowego Comenius.

Jednostką realizującą zadanie będzie Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej.

W związku z tym, że z dniem 1 września 2013 r. stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Zarząd Powiatu Średzkiego powierzył Pani Annie Podbielskiej, zachodzi konieczność upoważnienia jej do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Średzkiego związanych z realizacją przedmiotowego projektu i dokonaniem jego rozliczenia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:42:52)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:43:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:43:03)
Lista wiadomości