Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 375/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r.
 

Uchwała Nr 375/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż domku letniskowego w Zaniemyślu oraz likwidacji jego wyposażenia - pozostałych środków trwałych i materiałów niskocennych znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża  zgodę na sprzedaż w trybie aukcji, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, domku letniskowego w Zaniemyślu o nr inwent. W/35/26, jako nakładu budowlanego na cudzym gruncie, znajdującego się na działce będącej własnością Gminy Zaniemyśl, ozn. w ewid. gruntów nr 787/5 o powierzchni 2,3127 ha.

§ 2. Cenę wywoławczą Zarząd ustala w oparciu o  operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę majątkowego na kwotę  15.000. + 23 % VAT.

§ 3. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie nie  później niż w dniu 16 października 2013 roku.

§ 4. Aukcja odbędzie się w dniu  21 października 2013 roku o godz. 1000 .

§ 5. Sprzedaż domku, o którym mowa w § 1. jest dokonywana ze względu na zbędność w realizacji zadań Powiatu.

§ 6. Wyraża zgodę na likwidację wyposażenia ww. domku letniskowego - znajdującego się w Zaniemyślu - wyszczególnionego w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały, znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 

§ 7. Do przeprowadzenia aukcji powołuje się komisję przetargową w skład której wchodzą:

 • Julian Kempa. - Przewodniczący - prowadzący aukcję,
 • Przemysław Barczyński              - Członek
 • Alicja Ratajczak                        - Członek
 • Anna Leporowska                     - Członek

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 375/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż domku letniskowego w Zaniemyślu oraz likwidacji jego wyposażenia - pozostałych środków trwałych i materiałów niskocennych znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

            Zarząd Powiatu Średzkiego, zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami prawa posiada kompetencje  do gospodarowania mieniem powiatu.
Domek letniskowy zbudowany został w latach 60-tych. Powierzchnia zabudowy wynosi około 45 m2 . Posadowiony jest na działce ozn. nr ewid. 787/5 o powierzchni 2.3127 ha, stanowiącej własność Gminy Zaniemyśl, której część o powierzchni 380 m2 została oddana Powiatowi Średzkiemu w dzierżawę na czas określony do dnia 31 marca 2016 roku. Domek jest w złym stanie technicznym. Nie posiada instalacji wodno - kanalizacyjnej, brak w nim ogrzewania. W obecnym stanie technicznym i bez kosztownego i gruntownego remontu nie ma możliwości dalszego jego użytkowania.
Wyposażenie domku letniskowego w Zaniemyślu wymienione jest w załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. Sprzęt jest zużyty technicznie i technologicznie.
Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne  i brak zainteresowania wynajmem przedmiotowego domku podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 375/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

 Warunki sprzedaży domku letniskowego jako nakładu budowlanego  na cudzym gruncie.

1 Domek letniskowy nie jest wykorzystywany do realizacji zadań Powiatu Średzkiego.

2.Ogłoszenie o aukcji zostanie zamieszczone:

            -na stronie internetowej www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php,

            -na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.,

            -na tablicach ogłoszeń gmin Powiatu Średzkiego.

3. Wyciąg z ogłoszenia zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym Powiat Średzki.

4.Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej.

5.Wadium złożone przez licytantów, którzy nie zaoferowali najwyższej ceny  zwraca się w terminie 7 dni od dnia przybicia.

6.Wadium złożone przez licytanta, który aukcję wygrał zalicza się na poczet ceny.

7.Aukcję prowadzi osoba  wskazana w niniejszej uchwale jako przewodniczący komisji przetargowej.

8.Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom do wiadomości:

 • przedmiot aukcji,
 • cenę wywoławczą,
 • wysokość  postąpienia,
 • nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeniu do aukcji.

9.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Postapienie ceny wynosi 8 % ceny wywoławczej.

11.Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

12.Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu  aukcji.

13.Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

14.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, nie później jednakże, niż w terminie 7 dni, licząc od dnia przybicia.

15.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 375/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

 

 

 

Wykaz pozostałych środków trwałych - konto 013 - przeznaczonych do likwidacji.
(wyposażenie domku w Zaniemyślu)

 

Lp.

 Nazwa środka

Numer inwentarzowy

Ilość sztuk

Wartość początkowa

Umorzenie

 

1.

Szafa kuchenna

W/38/10

2

219,66

219,66

2.

Szafa stojąca

W/38/11

2

359,02

359,02

3.

Chłodziarka

W/38/12

1

463,94

463,94

4.

Szafa kuchenna

W/38/13

2

201,62

201,62

5.

Chłodziarka

W/38/14

1

463,94

463,94

6.

Szafa kuchenna

W/38/15

2

359,02

359,02

7.

Ogrzewacz wody

W/38/16

1

220,80

220,80

8.

Ogrzewacz wody

W/38/17

1

340,00

340,00

9.

Kuchenka gazowa

W/38/18

2

278,00

278,00

 

RAZEM:

 

2.906,00

 

2.906,00

 

 

 

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 375/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

 

Wykaz materiałów niskocennych - przeznaczonych do likwidacji.
(wyposażenie domku w Zaniemyślu)

 

Lp.

 Nazwa środka

Ilość sztuk

1.

Szafa kuchenna

4

2.

Szafa odzieżowa

2

3.

Tapczan

4

4.

Taboret

4

5.

Fotel

4

6.

Krzesło plastikowe

4

7.

Wieszak

2

8.

Stolik okolicznościowy

2

9.

Butla

2

10.

Reduktor

2

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:24:26)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:24:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:24:57)
Lista wiadomości