Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 374/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r.

 

Uchwała  Nr 374/2013
Z
arządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", stanowiącym załącznik do uchwały Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku, dokonuje się następującej zmiany:

- § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.5. W przypadku, gdy limit środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 do wykorzystania przez daną Gminę nie zostanie przez nią wykorzystany, dopuszcza się składanie  wniosków w Starostwie po dniu 31 lipca 2013 r., ale nie później niż do dnia 4 października 2013 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 374/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", stanowiącym załącznik do uchwały Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku, wnioski o udział w realizacji przedsięwzięcia można było składać w dniach od 15 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Ze względu na dalsze zainteresowanie mieszkańców powiatu średzkiego utylizacją azbestu oraz w związku z tym, że limit środków na wykonanie przedsięwzięcia nie został jeszcze do końca wykorzystany, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił przedłużyć termin składania wniosków do dnia 4 października 2013 r.

Podstawę prawną do dokonania zmiany w wyżej wymienionym zakresie daje § 7 ust. 1 Regulaminu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:04:28)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:05:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:05:36)
Lista wiadomości