Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 373/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr 373/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
 

w sprawie formy i warunków trzecich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w trzecich przetargach ustnych nieograniczonych działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, przeznaczone pod działalność gospodarczą, oznaczone w ewidencji gruntów:

-        nr 32/12 o powierzchni 0,8688 ha,

-        nr   41/8 o powierzchni 0,6324 ha.

§  2.   Ceny i wadia dla ww. działek ustala na kwoty:      

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena nieruchomości

 

Wadium

 

32/12

 

155 000 zł + 23% VAT

 

16 000 zł

 

41/8

 

83 000 zł + 23% VAT

 

  8 500 zł

§  3.  Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 18 października 2013 r.

§ 4. Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 25 października 2013 r., w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:

-        na działkę nr 32/12: o godz. 1000

-        na działkę nr   41/8: o godz. 1100      

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 373/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie formy i warunków trzecich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

 

W dniu 19 lipca 2013 roku, komisja przetargowa przeprowadziła drugie przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kijewie, oznaczonych jako działki nr: 32/12, 41/8, stanowiące własność Powiatu Średzkiego. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Po upływie terminów określonych w przepisach, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił zorganizować trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/09/2013 09:27:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (06/09/2013 09:27:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (06/09/2013 09:27:17)
Lista wiadomości