Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 372/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 372/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885) oraz uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu w Środzie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, zmienionej uchwałą Nr IX/57/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. - Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:

-          informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego,

-          informację o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.,

-          informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.,

za I półrocze 2013 roku,

-          informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 postanawia przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Załączniki (pliki .pdf):

- informacja o przebiegu wykonania budżetu - do pobrania
- załącznik  - do pobrania
- informacja o kształtowaniu się WPF  - do pobrania
- załącznik  - do pobrania
- sprawozdanie opisowe Biblioteka - do pobrania
- sprawozdanie opisowe SP ZOZ - do pobrania 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 372/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2013 roku.

Zgodnie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu w Środzie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury (ze zmianą), Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego i przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, jak również informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku. W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/09/2013 09:16:00)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (06/09/2013 09:23:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (09/09/2013 12:59:39)
Lista wiadomości