Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 371/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r.


Uchwała Nr 371/2013 
Zarządu Powiatu  Średzkiego  
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego nr 369/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:


§ 1.  W uchwale nr 369/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego wprowadza się następującą zmianę:

- § 3. i 4. otrzymują następujące brzmienia:

„§ 3. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 15 listopada 2013 roku.

§ 4. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 22 listopada 2013 roku,  o godz. 1100, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki                                             

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 371/2013
Zarządu Powiatu  Średzkiego 
z dnia 27 sierpnia 2013 rokuzmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Średzkiego nr 369/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.W dniu 14 sierpnia 2013 roku Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę  w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Średzkiego, przedmiotowy przetarg miał się odbyć w dniu 8 listopada 2013 r., natomiast wadium będące warunkiem uczestnictwa w przetargu winno znaleźć się na koncie Starostwa w dniu 4 listopada br.

Z uwagi na fakt, że z dniem 4 września 2013 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości wprowadzające zmianę, która pozwoli znacznie obniżyć koszty podania do publiczne wiadomości ogłoszenia o przetargu, Zarząd postanowił zmienić termin przetargu w taki sposób, aby można było ogłosić przetarg z uwzględnieniem wspomnianej zmiany.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (30/08/2013 11:43:44)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (30/08/2013 11:44:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (30/08/2013 11:52:40)
Lista wiadomości