Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 369/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Uchwała Nr 369/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na rzecz jednego nabywcy, nieruchomość niezabudowaną położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 30/7   o powierzchni   0,0260 ha,
  • nr 32/7   o powierzchni   0,7703 ha,
  • nr 41/15 o powierzchni 13,5708 ha,

przeznaczoną pod działalność gospodarczą.

 

§  2.  Wadium ustala na kwotę:      

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena wywoławcza

 

Wadium

 

30/7, 32/7, 41/15

 

3 000 000 zł

 

 300 000 zł

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

 

§ 3. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 4 listopada 2013 roku.

 

§ 4. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 listopada 2013 roku,  o godz. 1100, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 369/2013

Zarządu  Powiatu  Średzkiego

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

w sprawie formy i warunków pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

 

 

W dniu 25 maja 2010 r. Rada Powiatu Średzkiego przeznaczyła do sprzedaży działki położone w Kijewie, oznaczone m. in.  nr: 30/7, 32/7, 41/15, stanowiące własność Powiatu Średzkiego.

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu Średzkiego, przedmiotowe działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Wykonanie uchwały Rada powierzyła Zarządowi Powiatu Średzkiego.

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r. , Zarząd Powiatu zdecydował o zbyciu wyżej wymienionych działek na rzecz jednego nabywcy oraz ustalił cenę zbycia na łączną kwotę 3 000 000 zł + 23% VAT. Ponadto Zarząd podał do publicznej wiadomości wykaz ww. działek przeznaczonych do sprzedaży.

W związku z upływem ustawowo określonych terminów zaistniała możliwość wyznaczenia daty przetargu oraz wysokości wadium.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:50:49)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:55:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:55:34)
Lista wiadomości