Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 367/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Uchwała Nr 367/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 rokuw sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny
Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), w związku art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:§ 1. 1.Wyraża zgodę na użyczenie Gminie Krzykosy, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2 o powierzchni 1,2385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00049656/0 tj. grunt zajęty pod drogę powiatową Nr 3671P Kijewo -  Krzykosy, na czas nieokreślony nie dłużej niż na czas, na który został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ., zaznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2. Użyczenie nieruchomości określonej w ust.1 nastąpi w formie pisemnej na warunkach określonych w umowie użyczenia oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Załącznik do uchwały:

  • załącznik graficzny, mapa - do pobrania (plik pdf)


UZASADNIENIE
do uchwały Nr 367/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. części nieruchomości położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2.

Wójt Gminy Krzykosy pismem Nr PL.7240.1.2.2013 z dnia 16 lipca 2013 r., zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w użyczenie części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe na terenie Gminy Krzykosy, na których zlokalizowane są przystanki, celem realizacji zadań jako zarządzającego przystankiem komunikacyjnym.

Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. na mocy decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego nr GN.6844.4.2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. posiada prawo trwałego zarządu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w miejscowości Borowo (obręb geodezyjny Sulęcinek) na terenie gminy Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 68/2 o powierzchni 1,2385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą Nr PO1D/00049656/0.

Zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oddanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. nieruchomości w użyczenie, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas,
na który został ustanowiony trwały zarząd, wymaga zgody Zarządu Powiatu.

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/08/2013 10:12:30)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/08/2013 10:17:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/08/2013 10:17:56)
Lista wiadomości