Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 366/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Zmiana:

Uchwała Nr 366/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

w sprawie ustalenia: dodatków funkcyjnych dla dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

 

            Na podstawie § 12 Regulaminu wynagradzania  określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Powiat Średzki, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dodatek funkcyjny :

 

  1. dla Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Pana Marka Kostki w wysokości 100 % wynagrodzenia zasadniczego,
  2. dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Pana Bogusława Biernata w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego,
  3. dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Anny Podbielskiej w wysokości 70% wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 366/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 w sprawie ustalenia: dodatków funkcyjnych dla dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

 

            W dniu 27 maja 2013 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowych Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 340/2013 z dnia  28 maja 2013 powierzył stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej Panu  Markowi Kostce,

- Uchwałą Nr 339/2013 z dnia 28 maja 2013  powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana, Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Panu Bogusławowi Biernatowi

Uchwała nr 341/2013 z dnia 28 maja 2013 powierzył stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Annie Podbielskiej.

            W związku z powyższym na podstawie § 12 Regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, zachodzi konieczność ustalenia dodatków funkcyjnych dla wyżej wymienionych dyrektorów szkół.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/08/2013 09:57:37)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/08/2013 09:58:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (08/07/2015 07:17:24)
Lista wiadomości