Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 365/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2013 roku

Uchwała Nr 365/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego nr WND-POKL.03.05.00-00-201/12 pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust.2 i art.33 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Alinie Matuszak, Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym Nr........................ do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w tym do:

 

1)      zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu z  Instytucją Pośredniczącą II stopnia - Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,

2)      realizacji projektu, w tym zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji projektu,

3)      finansowego rozliczenia projektu, w tym składania wniosków o płatność oraz wykonania innych czynności, koniecznych przy realizacji ww. projektu.

§ 2. Realizacja projektu, o którym mowa w § l prowadzona będzie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z Starosty
/-/mgr inż. Zdzisław Jędrzak
Wicestarosta

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 365/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Powiat Średzki uzyskał dofinansowanie na realizację niniejszego projektu ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Jednostką realizującą zadanie będzie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej. W związku z tym zachodzi konieczność upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej. Do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Średzkiego, w szczególności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak również realizacją ww. projektu i dokonaniem jego rozliczenia. Projekt jest w 100% finansowany ze środków  przekazywanych w postaci zaliczek przez IP II, wobec powyższego nie ma konieczności zagwarantowania środków finansowych w budżecie Powiatu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zdzisław Jędrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (30/07/2013 13:55:54)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (30/07/2013 13:55:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (30/07/2013 13:55:54)
Lista wiadomości