Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 363/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r.

Traci moc na podstawie:

Uchwała Nr  363/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca 2013 roku

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.

 

Na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.Dz.U. z 2013r., poz. 289) w związku z art. 55 ust 1ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t.Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. W związku ze sporządzaniem skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego ustala się zasady konsolidacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Powiatu do koordynowania procedur związanych ze sporządzaniem skonsolidowanego bilansu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3. Zobowiązuje się zarząd spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o., w której Powiat Średzki posiada udziały do:

1) dokonywania na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego inwentaryzacji sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy wszystkimi jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

2) sporządzania i dostarczania do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., do Wydziału Finansów i Budżetu do dnia 31 maja roku następującego po roku obrotowym wykazu zobowiązań i należności między jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,

3) dostarczania bilansu oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i objaśnieniami do Wydziału Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku obrotowym.

 

§ 4. Postanawia się sporządzić korektę bilansu skonsolidowanego Powiatu Średzkiego na dzień 31 grudnia 2012r., sporządzonego w dniu 26 czerwca 2013r. poprzez uwzględnienie bilansu spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Średzkiego.

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr  363/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca 2013 roku

 

ZASADY KONSOLIDACJI
BILANSU
POWIATU ŚREDZKIEGO

 

§1.

Ilekroć w niniejszych zasadach  jest mowa o:

 1. ustawie o rachunkowości  - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t.Dz. U. z 2013r. , poz. 330 ze zm.),
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.Dz.U. z 2013r., poz. 289),
 3. ustawie o finansach publicznych - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 4. bilansie - należy przez to rozumieć bilans jako element sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowości,
 5. jednostce dominującej - należy przez to rozumieć Powiat Średzki,
 6. bilansie jednostki dominującej - należy przez to rozumieć bilans Powiatu Średzkiego (bilans organu),
 7. jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć powiatowe jednostki budżetowe, bibliotekę, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. ,
 8. jednostkach powiązanych - należy przez to rozumieć jednostkę dominującą i jednostki zależne.

 

§ 2.

Skonsolidowany bilans Powiatu Średzkiego będzie sporządzony metodą pełną poprzez sumowanie w pełnej wartości poszczególnych pozycji odpowiednich bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych po dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.

 

§ 3.

 

 1. Konsolidacji polegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia każdego roku (dzień bilansowy).

 

 1. Skonsolidowany bilans Powiatu Średzkiego sporządzany jest w złotych i groszach, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym.

 

 1. Konsolidacją obejmuje się bilanse:
 • jednostki dominującej,
 • jednostek zależnych.

 

§ 4.

 

1. Skonsolidowany bilans Powiatu Średzkiego sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów.

2. Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

1) bilanse jednostek objętych konsolidacją,

2) wykaz jednostek objętych konsolidacją ,

3) bilans jednostki dominującej,

4) zestawienia -  połączenie danych bilansu jednostki dominującej z danymi jednostek zależnych,

5) arkusze dotyczące:

 • wyłączeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze występujących między jednostkami objętymi konsolidacją,
 • eliminacji występujących w poszczególnych jednostkach tych samych składników aktywów, np.  z tytułu nieruchomości,
 • korekt wprowadzonych w trakcie konsolidacji w stosunku do poszczególnych aktywów i pasywów jednostek objętych konsolidacją,
 • środków pieniężnych w drodze,
 • innych zestawień (arkusze, PK) dotyczących konsolidacji,

6) skonsolidowany bilans Powiatu Średzkiego.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:21:35)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:21:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/07/2018 15:41:24)
Lista wiadomości