Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 362/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r.
 

Uchwała Nr 362/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia Procedury dotyczącej pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

Na podstawie art. 247 w związku z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się Procedurę dotyczącą pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego pobierających dochody budżetowe, o których mowa w §1 oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załącznik
do uchwały Nr 362/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 9 lipca 2013 roku

Procedura

dotycząca pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

I. Ustalenia wstępne

1. Procedura dotycząca pobierania i przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami została opracowana w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),zwanej dalej ustawą ,

2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r.,  poz. 330 ze zm.),

3) ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 10, poz. 651 ze zm.),

4) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., nr 80 poz. 526 ze zm.).

2. Procedura obowiązuje pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących czynności związane z pobieraniem i przekazywaniem dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wynikające z ich zakresów czynności oraz kierowników tych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, które pobierają i przekazują dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

II. Ustalenia szczegółowe

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami winny być pobierane przez właściwe jednostki organizacyjne Powiatu Średzkiego:

1) w prawidłowej wysokości,

2) terminowo,

3) zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Jednostki organizacyjne przekazują na właściwy rachunek pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, według stanu środków na:

1) 10 dzień miesiąca - w terminie do dnia 13 danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 danego miesiąca.

3. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami są przekazywane odpowiednio przez:

1) jednostkę organizacyjną - na właściwy rachunek w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym;

2) Zarząd Powiatu Średzkiego - na rachunek bieżący Wojewody Wielkopolskiego w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy -  pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

4. W przypadku, gdy terminy 13 i 23 danego miesiąca, o których mowa w punkcie 2 ppkt 1 i 2 oraz termin 5 stycznia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 są dniami wolnymi od pracy, jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazać pobrane dochody budżetowe na właściwy rachunek w takim terminie, aby umożliwić Zarządowi Powiatu Średzkiego dotrzymanie terminów ich przekazywania na rachunek Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z postanowieniami  art. 255 ustawy.

5. Nieprzestrzeganie terminów określonych w pkt 2, 3 i 4 skutkować będzie naliczeniem odsetek zgodnie z art. 255 ust. 4 i 5 ustawy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:15:59)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:16:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:16:09)
Lista wiadomości