Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 361/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r.
 

 

Uchwała Nr 361/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego  
z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na niemożność uczestnictwa Pana Juliana Kempy w pracach komisji przetargowych w dniu 19 lipca 2013 r., w którym zostaną przeprowadzone drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 155/26 o powierzchni 0,4536 ha,
  • nr 155/29 o powierzchni 0,3760 ha,
  • nr 155/30 o powierzchni 0,3902 ha,
  • nr 155/31 o powierzchni 0,4880 ha,

wraz z udziałem w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową,

 

oraz jako działki:

  • nr   32/12 o powierzchni 0,8688 ha,
  • nr     41/8 o powierzchni 0,6324 ha

wyznacza się komisje w składzie:

Przewodniczący:  Maria Bochyńska - Sekretarz Powiatu

 Członkowie:        Aleksandra Grześkowiak - radca prawny

                             Alicja Ratajczak - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                             Anna Leporowska - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

celem przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2012 r. drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
 do u c h w a ł y  Nr 361/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 roku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego

Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 76/2011 z dnia 10 maja 2011r. wraz ze zmianami  oraz uchwałą Nr 314/2013 z dnia 28 marca 2013 r. powołał komisje przetargowe do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej m. in. jako działki nr: 155/26, 155/28, 155/29, 155/30, 155/31 oraz jako działki nr: 32/12, 41/8, w następującym składzie: Julian Kempa, Aleksandra Grześkowiak, Alicja Ratajczak, Anna Leporowska. Drugie przetargi na sprzedaż wyżej opisanych działek zostały wyznaczone na dzień 19 lipca 2013 r.

Z uwagi na niemożność uczestnictwa w dniu 19 lipca 2013 r. Pana Juliana Kempy w pracach komisji przetargowych, zaistniała konieczność wyznaczenia składu komisji, do przeprowadzenia w dniu 19 lipca 2013 r. drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż wyżej opisanych działek.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:08:48)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:09:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:09:27)
Lista wiadomości