Wyszukiwarka:

Uchwała nr 360/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 r.

 

Uchwała nr 360/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca  2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r.

            Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Średzkiego, wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargów na:

a) sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 30/7, 32/7, 41/15 o łącznej powierzchni 14,3671 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0,

b) sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/14 o powierzchni 2,4745 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0,

c) sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 155/20 o powierzchni 0,4383 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0,

d) sprzedaż nieruchomości położonej w Kijewie, będącej własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 155/22, 155/25, 155/26, 155/27, 155/28, 155/29, 155/30, 155/31 o łącznej powierzchni 2,8501 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz na podstawie uchwał Zarządu w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości. „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do u c h w a ł y  Nr 360/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 maja 2011 r.

 

Zarząd Powiatu Średzkiego, w dniu 10 maja 2011 r. podjął uchwałę Nr 76/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, wymienionych w przedmiotowej uchwale.

Z uwagi na fakt, iż  księga wieczysta prowadzona jest obecnie w systemie informatycznym oraz z uwagi na fakt , że działka nr 155/21 została podzielona na działki nr: 155/25, 155/26, 155/27, 155/28, 155/29, 155/30, 155/31, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:01:15)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:01:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/07/2013 13:01:28)
Lista wiadomości