Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 359/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

Uchwała Nr 359/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

uchylająca Uchwałę Nr  163/2001 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, dla której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 595 ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr  163/2001 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, dla której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 359/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

uchylającej Uchwałę Nr  163/2001 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie oddania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości, dla której nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu.

            Z uwagi na zmianę stanu prawnego w kwestii gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Średzkiego zaistniała konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (08/07/2013 15:23:12)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (08/07/2013 15:23:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (08/07/2013 15:23:26)
Lista wiadomości