Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 358/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Uchwała Nr 358/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zbyć w drodze przetargu, na rzecz jednego nabywcy, działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  • nr 155/22 o powierzchni 0,0267 ha,
  • nr 155/27 o powierzchni 0,3322 ha,

przeznaczone pod działalność gospodarczą, wraz z udziałem w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową do wyżej wymienionych działek.

 

§ 2. Ustalić cenę działek na łączną kwotę 350 000 zł (zwolnienie z VAT).

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 358/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

            W dniu 21 września 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XLII/244/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 155/20, 155/21, 155/22. Z uwagi na podział działki nr 155/21 na siedem nowych działek, Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XXVI/146/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniającą wyżej opisaną uchwałę w zakresie numeracji działek.
Ponadto, dla działki nr 155/27 została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:39:22)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:39:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:39:32)
Lista wiadomości