Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 356/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

Uchwała Nr 356/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.595), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV/ 199/2013 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013,  w związku z § 7 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.,  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r., rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.

      2. Udziela dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania  z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej Stowarzyszeniu Pomocy „SOS" w Środzie Wlkp., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 356/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2013 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz.721 ze zm.), zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej mogą być realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu powiatu, przy czym do zlecania zadań stosuje się zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iż ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wykaz przyznanych środków publicznych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik
do uchwały Nr 356/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku.

 

Wykaz oferentów oraz wysokość przyznanych środków PFRON NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ  I  SPOŁECZNEJ

 

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków PFRON na realizację zadania

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy „SOS" 

ul. Kościuszki 6B

63-000 Środa Wlkp.

27. 000,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:38:16)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:57:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:57:16)
Lista wiadomości