Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 355/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Uchwała Nr 355/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2012 rok.

 

            Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Pokrycie straty bilansowej netto za 2012 rok nastąpi z dochodów lat przyszłych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załączniki do uchwały:

  • Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2012 r. - do pobrania (plik pdf)
  • Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. - do pobrania (plik pdf)
  • Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. - do pobrania (plik pdf)
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. - do pobrania (plik pdf)
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 - do pobrania (plik pdf)
  • Informacje dodatkowe i objaśnienia za 2012 rok - do pobrania (plik pdf)

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 355/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. za 2012 rok.

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
             Statut SP ZOZ w Środzie Wlkp. w § 14 ust. 3 stanowi, iż organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe Zespołu jest Zarząd Powiatu Średzkiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:34:05)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/07/2013 08:46:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/07/2013 08:46:32)
Lista wiadomości