Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 354/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

Uchwała Nr 354/2013 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 674 ze zmianami) uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Anecie Kłopot - Warteckiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym nr ..... do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn.: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego",

dofinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", program sektorowy Leonardo da Vinci, w tym do:

  1. zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu,
  2. podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu i aneksów do tej umowy,
  3. sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
  4. zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektu,
  5. kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu.

 

§ 2. Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 prowadzona będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza  Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Starosta

/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 354/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" .

 

W związku z zaproszeniem do składania wniosków 2013 opublikowanym przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej przygotował wniosek o dofinansowanie projektu „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego".

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy, zawartej na okres 01.09.2013 - 31.07.2014 r. Projekt zakłada wymianę doświadczeń między polskimi i włoskimi instytucjami, które bezpośrednio (urzędy pracy, fundacje, szkoły) czy też pośrednio (władze lokalne) zajmują się kwestią kształcenia ustawicznego.

Cele szczegółowe projektu: wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, poradnictwa zawodowego, metod szkolenia i kształcenia zawodowego, funkcjonowania służb zatrudnienia, systemu edukacji, sposobów określania potrzeb szkoleniowych, podwyższanie umiejętności, kwalifikacji i poziomu jakości pracy uczestników projektu, zwiększenie motywacji i efektywności uczestników w działania nich na rzecz kształcenia ustawicznego.

Uczestnicy: pracownicy PUP w Środzie, pracownicy PUP w Koninie, pracownicy ZSZ w Środzie Wlkp., przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Koninie oraz pracownicy Fundacji Gospodarczej Pro Europa (partnerzy projektu).

Całkowita wartość projektu wynosi:  56 160 euro .

Źródłem finansowania projektu będzie wnioskowana kwota dofinansowania 56 160 euro, uzyskana w ramach dofinansowania.

Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu będzie wypracowanie nowych procedur oraz upowszechnienie metod współpracy między jednostkami w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych.

W zawiązku z koniecznością składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli, związanych z realizacją ww. projektu i dokonaniem jego rozliczenia, zachodzi konieczność upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:26:50)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:27:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (28/06/2013 13:47:32)
Lista wiadomości