Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 352/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku


Uchwała Nr 352/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela - Agnieszki Siateckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

           

            1) Radosław Tomczak                                  Przewodniczący Komisji

                                                                            Przedstawiciel organu prowadzącego

            2) Agnieszka Duszyńska                              Przedstawiciel organu sprawującego

                                                                            nadzór pedagogiczny

            3) Marek Kostka                                         Dyrektor Szkoły                                          

            4) Aleksandra Jaskuła                                 Ekspert

            5) Olga Gałuszek                                        Ekspert

 

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Eweliny Zawielak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

           

            1) Radosław Tomczak                                 Przewodniczący Komisji

                                                                            Przedstawiciel organu prowadzącego

            2) Agnieszka Duszyńska                              Przedstawiciel organu sprawującego

                                                                            nadzór pedagogiczny

            3) Bogusław Biernat                                     Dyrektor szkoły

            4) Olga Gałuszek                                        Ekspert

            5) Aleksandra Jaskuła                                 Ekspert

           

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 352/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W związku ze złożeniem przez nauczycieli: Agnieszkę Siatecką  i  Ewelinę Zawielak wniosków o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9g ust. 2,  w związku z art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela zachodzi konieczność powołania przez  Zarząd Powiatu Średzkiego  komisji egzaminacyjnych. W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (25/06/2013 13:17:44)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (25/06/2013 13:17:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (25/06/2013 13:17:56)
Lista wiadomości