Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 351/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2013 roku

 

Uchwała Nr 351/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 595), w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 347/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty firmy

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

w cenie:

-          część I - ubezpieczenia majątkowe             83.284,00 zł

-          część II - ubezpieczenia komunikacyjne      44.746,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 351/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. 

6 czerwca 2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część I obejmowała ubezpieczenia majątkowe, tj. ubezpieczenie: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II obejmowała ubezpieczenia komunikacyjne.

W przetargu wpłynęły dwie oferty obejmujące swoim zakresem część I i II przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert:  w części I: cena - 85% i zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15%, w części II: cena - 100%, najwięcej punktów w każdej części przedmiotu zamówienia uzyskała oferta złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu ul. Piękna 58, 60-589 Poznań. Jest to więc oferta najkorzystniejsza. Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr 347/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (25/06/2013 13:08:56)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (25/06/2013 13:09:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (25/06/2013 13:09:08)
Lista wiadomości