Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 350/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2013 roku

 

Uchwała Nr  350/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 320/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku" zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty firmy

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman
ul. Arkuszowa 65/43
01-934 Warszawa

w cenie 0,54 zł brutto za demontaż i unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 350/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku"

15 maja 2013 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku". W przetargu wpłynęło pięć ofert. Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego w SIWZ kryterium oceny ofert  -  cena 100%, oferta firmy Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman z Warszawy uzyskała najwyższą ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr 320/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym przetargu dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/06/2013 13:21:03)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/06/2013 13:21:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/06/2013 07:21:08)
Lista wiadomości