Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 349/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku

 

Uchwała Nr 349/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 595) w związku z §3 ust.2 uchwały Nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,
co następuje:

§ 1. Zezwala się Gminie Środa Wielkopolska na korzystanie w terminie od dnia 31 maja do 31 września 2013 r. z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu i Kierownikowi Wydziału Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr  349/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.

 

Gmina Środa Wlkp. pismem z dnia 28 maja 2013 r., znak: BB.4040.4.2013 wystąpiła  z wnioskiem o wyrażenie zgody na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na terenie objętym tzw. „strefą ciszy", tj. na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w terminie od dnia 31 maja do 31 września 2013 r., w sezonie letnim. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Stosownie do postanowień w §3 ust.2 uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/06/2013 13:11:59)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (03/06/2013 13:12:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/06/2013 13:12:09)
Lista wiadomości