Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 348/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 348/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego
w Środzie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 348/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.

         Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu. W związku z tym, że Dyrektor Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. wniósł o dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSZOST,  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 348/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

 

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego
w Środzie Wlkp.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp. zwany dalej „Regulaminem" określa organizację i zasady działania Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego zwanego dalej PSZOST oraz zakresy spraw załatwianych przez poszczególne stanowiska pracownicze.

§ 2. PSZOST  działa na podstawie uchwały Rady Powiatu Średzkiego nr XXI/96/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego z późn. zm.

§ 3. PSZOST działa jako jednostka budżetowa.

§ 4. Siedziba PSZOST mieści się w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.

§ 5. PSZOST jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

 

Rozdział II

Zakres działania i zadania PSZOST

§ 6. PSZOST jest placówką oświatowo - wychowawczą pracy pozaszkolnej na terenie powiatu średzkiego.

§ 7. Celem działania PSZOST jest rozwijanie uzdolnień w zakresie sportu, rekreacji i turystyki oraz przygotowanie uczestników zajęć pozaszkolnych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości.

§ 8. PSZOST jest organizatorem imprez sportowych wynikających z kalendarza sportowego powiatu średzkiego opracowanego na dany rok kalendarzowy oraz kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolne, a także okazjonalnych imprez sportowych.

 

Rozdział III
Organizacja i zasady funkcjonowania PSZOST

 

§ 9. Strukturę organizacyjną PSZOST stanowią:

  • Dyrektor placówki
  • Główny księgowy
  • specjalista ds. płacowych i kadrowych
  • nauczyciele - instruktorzy ośrodka
  • referent.

§ 10.Organizacja jednostki opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

 

Rozdział IV

Zakresy zadań dyrektora  i pozostałych stanowisk pracy

 

§ 11. Dyrektor:

1) kieruje PSZOST-em, organizuje i nadzoruje pracę, reprezentuje placówkę na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,
2) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników,
3) ustala szczegółowy zakres i podział czynności, odrębnie dla pracowników administracyjnych oraz nauczycieli instruktorów,
4) udziela zamówień publicznych, zgodnie z posiadanym upoważnieniem,
5) realizuje budżet PSZOST,
6) zatrudnia, zwalnia, pracowników PSZOST,
7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami - instruktorami   PSZOST,
8) ustala główne kierunki działania i opracowuje plan pracy,
9) wnioskuje do organu prowadzącego w sprawie zmian w statucie i strukturze organizacyjnej,
10) zapewnia realizację statutowych zadań PSZOST,
11) odpowiada za organizację powiatowych imprez sportowych,
12) współpracuje ze szkołami w celu realizacji zadań,
13) przygotowuje arkusz organizacyjny PSZOST na dany rok szkolny.

§ 12. Główny księgowy:

1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym,
4) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
6) przygotowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz na bieżąco kontroluje i analizuje jego wykonanie,
7) prowadzi obsługę finansowo-księgową, nadzoruje i rozlicza inwentaryzację.

 

§ 13. Specjalista ds. płacowych i kadrowych:
1) prowadzi sprawy płacowe i osobowe pracowników PSZOST,
2) ewidencjonuje czas pracy pracowników,
3) załatwia sprawy rentowe i emerytalne pracowników PSZOST,
4) sporządza listy płac,
5) załatwia sprawy socjalne pracowników PSZOST,
6) sporządza polecenia przelewów, potrącenia z listy płac,
7) przygotowuje i rozlicza dokumenty dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 14. Nauczyciele - instruktorzy PSZOST:

1) prowadzą zajęcia w sekcji specjalistycznej w wymiarze godzin podanych w umowie, zgodnie z wytycznymi z MEN oraz uzgodnieniami z posiedzeń Rad Pedagogicznych,
2) biorą udział w organizacji imprez masowych na terenie powiatu średzkiego,
3) prowadzą dokumentację pracy sekcji i innych prac zleconych przez dyrektora PSZOST,
4) zobowiązani są posiadać w dokumentacji sekcji zgody rodziców na udział w zajęciach,
5) dbają o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w każdej sytuacji,
6) prowadzą nabór do sekcji i dbają o zapewnienie frekwencji na zajęciach.

§ 15.Referent :

1) sporządza sprawozdania  GUS,
2) sporządza stosowne PIT-y oraz rozlicza podatek dochodowy,
3) prowadzi księgi inwentarzowe,
4) prowadzi składnicę akt,
5) odbiera i wysyła pocztę elektroniczną,
6) prowadzi  rejestr przychodu i rozchodu znaczków pocztowych oraz dokonuje miesięcznego rozliczenia ich zużycia,
7) prowadzi rejestr delegacji służbowych,
8) prowadzi  dziennik korespondencji,
9) prowadzi karty wynagrodzeń,
10) wprowadza wyniki sportowe do programu „Zawody".

 

Rozdział V

Finanse i majątek PSZOST

 

§ 16. PSZOST jest finansowany z budżetu powiatu.

§ 17. PSZOST prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego na dany rok.

 

 

Rozdział VI

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

 

§ 18. Dyrektor PSZOST w Środzie Wlkp. przyjmuje w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, tj. w poniedziałki w godzinach:

od 8.00 do 10.00.

§ 19. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i  wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

§ 20. W przypadku gdy w poniedziałek  przypada dzień ustawowo wolny od pracy Dyrektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 12.00 do 14.00.

§ 21. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności pracowników.

§ 22. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi Dyrektor.

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 23. Dyrektor PSZOST podpisuje:

1) zarządzenia i regulaminy wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem PSZOST na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności bieżącej PSZOST,
4) pisma kierowane do samorządów gmin, powiatów, województw, Kuratorium Oświaty, Dyrektorów placówek oświatowych,
5) decyzje w sprawach kadrowych,
6) umowy cywilno-prawne.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 24. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy ustalony przez Dyrektora PSZOST.

§ 25. Regulamin organizacyjny łącznie ze Statutem stanowią całość przepisów regulujących organizacją wewnętrzną PSZOST.

§ 26. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 13:09:37)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 13:13:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 13:13:10)
Lista wiadomości