Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 347/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.

 

Uchwała Nr 347/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 595) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 

§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, określonego w § 1, w następującym składzie:

  • Maria Bochyńska - Przewodnicząca
  • Anna Ambroży - Sekretarz
  • Alicja Ratajczak - członek.

       2. W pracach komisji, w charakterze rzeczoznawcy uczestniczyć będzie Katarzyna Zubek-Gołębiewska - przedstawiciel firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 164.

       3. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust.4.

      4. Powierza, niżej wymienione czynności, następującym osobom:

1) Maria Bochyńska, Anna Ambroży, Katarzyna Zubek-Gołębiewska - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzenie projektu umowy,

2) Maria Bochyńska, Anna Ambroży, Katarzyna Zubek-Gołębiewska - ustalenie wartości przedmiotu zamówienia,

3) Maria Bochyńska, Anna Ambroży, Alicja Ratajczak, Katarzyna Zubek-Gołębiewska - określenie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania,

4) Maria Bochyńska, Anna Ambroży, Alicja Ratajczak, Katarzyna Zubek-Gołębiewska - określenie kryteriów oceny ofert.

     5. Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:

  • Marię Bochyńską
  • Annę Ambroży

     6. Postępowanie przeprowadza Wydział Organizacyjno-Prawny.

 

§ 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w pkt 2 ppkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 3, upoważnia, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 347/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego

W związku z upływem okresu obowiązywania umowy z dnia 21.06.2011 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Poznaniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego, która została zawarta na okres do 30 czerwca 2013r., celem właściwego zabezpieczenia mienia i zachowania ciągłości ubezpieczenia,  konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny okres ubezpieczeniowy.

Powiat Średzki kilkakrotnie przeprowadził postępowania przetargowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.  Dzięki temu rozwiązaniu zakres ochrony ubezpieczeniowej Powiatu jest większy, a uzyskiwane warunki ubezpieczenia lepsze niż w przypadku polis ubezpieczeniowych zawieranych przez każdą jednostkę organizacyjną oddzielnie.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:52:49)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:53:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:53:03)
Lista wiadomości