Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 344/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała Nr 344/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 25b, 35 ust. 1, 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w drodze przetargu, na rzecz jednego nabywcy, nieruchomość położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr:

-         30/7 o powierzchni   0,0260 ha,

-         32/7 o powierzchni   0,7703 ha,

-         41/15 o powierzchni 13,5708 ha,

przeznaczone pod działalność gospodarczą.

§  2. Ustalić cenę nieruchomości na kwotę: 3 000 000 zł, w tym:

-        działki nr 30/7 -           5 400 zł,

-        działki nr 32/7 -       160 800 zł,

-        działki nr 41/15 -  2 833 800 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% VAT

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 Uzasadnienie
do Uchwały Nr 344/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego

z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie formy zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

W dniu 25 maja 2010 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XL/237/2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów m. in. nr: 30/7, 32/7 41/15, przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:34:34)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/06/2013 10:57:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (05/06/2013 10:57:42)
Lista wiadomości